SLIM VAT 3 – od 1.04.2023

Ministerstwo Finansów udostępniło nowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług – tzw. pakiet SLIM VAT 3 (projekt z 8 listopada 2022 r.). Zawiera on kilka istotnych zmian w stosunku do wcześniej proponowanego pakietu, będących rezultatem uwzględnienia niektórych uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.

W porównaniu z poprzednim projektem wprowadzono następujące zmiany:

  • przesunięto datę wejścia w życie nowelizacji z 1 stycznia 2023 r. na 1 kwietnia 2023 r.;
  • zamiast obowiązku dokonania przeliczenia na złote (w przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej z tytułu opustu lub obniżki ceny, zarówno przez polskiego, jak i zagranicznego kontrahenta) według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP (albo kursu wymiany EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej wprowadzono możliwość skorzystania przez podatnika z takiego rozwiązania; podatnik będzie mógł również skorzystać z zasady ogólnej i zastosować kurs z faktury pierwotnej;
  • zrezygnowano z rozszerzenia obowiązującego obecnie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi dodatkowo na specjalne fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE;
  • zrezygnowano z wprowadzenia fakultatywnego rozwiązania pozwalającego na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej czynności, w tym samym miesiącu, w którym dokonał tej czynności;
  • zmieniono określenie odbiorcy płatności – w przypadku zmiany wierzyciela – w zakresie dotyczącym uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej, jak i przepływu środków z rachunku VAT;
  • doprecyzowano zasady ustalania sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwot podatku naliczonego wynikającego z zakwestionowanych faktur – poprzez wskazanie, że nieprawidłowość była skutkiem celowego działania podatnika lub jego kontrahenta, o którym podatnik miał wiedzę (w poprzednim projekcie: nieprawidłowość była skutkiem świadomego uczestnictwa podatnika w oszustwie dotyczącym podatku);
  • zrezygnowano z dodania przepisu pozwalającego na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w maksymalnej wysokości w sytuacji, gdy nieprawidłowość była skutkiem świadomego uczestnictwa podatnika w oszustwie dotyczącym podatku;
  • przesunięto datę wejścia w życie możliwości uregulowania środkami z rachunku VAT również opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej), dodatkowej opłaty oraz odsetek za zwłokę od tej opłaty – do 1 lipca 2023 r.

Informacje od firmy Doradztwo Podatkowe WTS&Saja