Podatkowe grupy VAT również w Polsce

Polska rozważa wprowadzenie tzw. podatkowych grup VAT. Kwestia ta była przedmiotem konsultacji z Komitetem ds. VAT Komisji Europejskiej podczas spotkania 16 listopada 2020 r. Wprowadzenie zmian planowane jest w dwóch etapach – w wersji pilotażowej przeznaczonej głównie dla dużych przedsiębiorstw oraz w wersji modelu otwartego, który pozwoli na tworzenie Grup VAT przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podstawowymi założeniami funkcjonowania Grup VAT będą brak opodatkowania VAT transakcji wewnątrzgrupowych oraz wspólne rozliczenie w zakresie podatku VAT wszystkich członków Grupy VAT.

Grupę VAT będą mogli utworzyć członkowie podatkowych grup kapitałowych PGK w rozumieniu ustawy o CIT, ściśle powiązani ze sobą finansowo, gospodarczo i ekonomicznie (powiązania zostaną zdefiniowane w nowelizacji ustawy o VAT). W konsekwencji, jeżeli Grupa VAT utraci status PGK, przestają być spełnione przesłanki do istnienia Grupy VAT.

Status Grupy VAT będzie nadawał naczelnik urzędu skarbowego, po spełnieniu wszystkich przesłanek dokonując wpisu Grupy VAT do rejestru podatników VAT oraz jednocześnie wykreślając z tego rejestru podmioty wchodzące w skład Grupy VAT. Ponadto, podmioty wchodzące w skład Grupy VAT będą solidarnie odpowiedzialne za swoje zobowiązania z tytułu VAT w okresie jej funkcjonowania.

Zgodnie z opublikowanymi na stronach Komisji Europejskiej sprawozdaniami z konsultacji, nowelizacja ustawy o VAT dot. Grup VAT ma wejść w życie na początku 2021 r. Projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający powyższe zmiany nie został jeszcze opublikowany.

Informacja przygotowana przez WTS Saja.