Obrót bezgotówkowy w Polskim Ładzie

Przepisy Polskiego Ładu wejdą w życie już w styczniu 2022 r. Wśród wielu kwestii znajduje się  w szczególności obrót bezgotówkowy – zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami (transakcje B2B), jak i w transakcjach z udziałem konsumenta (transakcje B2C).

  1. Zmiany w prawie przedsiębiorców – kasa rejestrująca i terminal płatniczy

Jednym z kroków, jakie zostały podjęte przez ustawodawcę w celu zwiększenia liczby transakcji dokonywanych bezgotówkowo, a co za tym idzie, w celu zapewnienia większej transparentności tych transakcji, jest wprowadzenie obowiązku posiadania przez przedsiębiorców terminala płatniczego.

Zgodnie z nowelizowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162; art. 19a ust. 1-4), przedsiębiorca, który jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie musiał zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 z późn. zm.) w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą,  a więc w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego. Dokonywanie zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego to nic innego jak korzystanie z karty płatniczej. W praktyce więc przedsiębiorca, o którym mowa wyżej, będzie obowiązany posiadać terminal płatniczy w celu przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej.

Ze względu na to, że jednym z podstawowych zadań kas rejestrujących jest połączenie i przesyłanie określonych danych między tymi kasami a Centralnym Repozytorium Kas, przedsiębiorca prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i posiadający terminal płatniczy będzie również obowiązany zapewnić współdziałanie kasy z terminalem. Współdziałanie to powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w wydanym na podstawie ustawy o VAT rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1759).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy spełniają określone wyżej wymagania techniczno-organizacyjne, aby konsument mógł dokonywać u nich zapłaty w formie bezgotówkowej (a do wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu czasu bardzo niewiele), ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku posiadania terminala płatniczego. Podstawą takiego zwolnienia miałoby być rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

  1. Transakcje B2B – obniżenie limitu płatności

Innym ważnym krokiem w kierunku zwiększenia liczby transakcji bezgotówkowych jest znaczące obniżenie limitu wartości transakcji B2B, poniżej którego przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku dokonywania płatności z tytułu tych transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Obecnie, przepisy ustawy – prawo przedsiębiorców (art. 19 pkt 2) ) stanowią, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu przedmiotowy limit zostanie obniżony do 8 000 zł, a więc w zasadzie prawie o połowę.

Przedsiębiorcy, którzy będą regulować należności z tytułu transakcji związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą o wartości przekraczającej 8 000 zł gotówką, muszą liczyć się z określonymi sankcjami podatkowymi.

Zgodnie z ustawą o CIT i ustawą o PIT (odpowiednio art. 15d ust. 1 oraz art. 22p ust. 1), odpowiednio podatnicy oraz podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca wyżej opisanej transakcji:

  • została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na tzw. białej liście podatników VAT – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
  • pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” została dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

 

  1. Transakcje B2C – wprowadzenie limitu płatności

W przypadku transakcji z udziałem konsumentów ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie, którego na gruncie polskich przepisów jeszcze nie było, a mianowicie wprowadził limit wartości transakcji B2C, powyżej którego konsumenci są obowiązani dokonywać płatności z tytułu tych transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego.   

Zgodnie z nowelizowaną ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 287; art. 7b), konsument będzie obowiązany dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 20 000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W ślad za tą regulacją określono też sankcje podatkowe dla przedsiębiorców, którzy będą przyjmować od konsumentów gotówkę jako należność z tytułu transakcji o wartości przekraczającej 20 000 zł.

Zgodnie z nowelizowanymi w tym zakresie ustawą o CIT i ustawą o PIT (odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 16) oraz art. 14 ust. 2 pkt 20) ), kwota płatności z tytułu omawianej transakcji, otrzymana odpowiednio przez podatnika oraz podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą bez pośrednictwa rachunku płatniczego, będzie stanowiła jego przychód.

  1. Ulga na nabycie terminalu płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy dokonają zakupu terminala płatniczego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa.

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o CIT (art. 18ef), podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

  • 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów,
  • 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt 1.

 

  1. Podsumowanie

Opisane wyżej działania ustawodawcy zmierzają do tego, by jak największa liczba transakcji gospodarczych była rozliczana przez przedsiębiorców w formie bezgotówkowej.  Niewątpliwie takie rozwiązanie ma wiele zalet, w szczególności służy zwiększeniu przejrzystości transakcji gospodarczych i ułatwia kontrolę skarbową nad działalnością gospodarczą podatników. Natomiast z uwagi na to, jak niewiele czasu pozostało do wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu, niewykluczone, że pełna realizacja tych zamierzonych celów może nastąpić dopiero wtedy, gdy wszyscy przedsiębiorcy, na których spoczywa obowiązek zakupu terminala płatniczego, z tego obowiązku się wywiążą i będą go stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Barbara Jędrzejek, biegły rewident,  Katarzyna Sala, prawnik LL.M, firma UHY ECA, partner Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”