Kolejny obowiązek informacyjny – beneficjenci w spółkach

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych będzie działać od 13 października 2019 r. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), wprowadzany ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML), jest to narzędzie do weryfikacji struktury właścicielskiej firm.

W jaki sposób? Każda spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna (z wyjątkiem spółek publicznych) będzie zobowiązana do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Informacje obejmą m.in. imię i nazwisko, PESEL, wielkość i charakter udziału czy też uprawnienia przysługujące beneficjentowi. Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentacji spółki w formie dokumentu elektronicznego, zawierającego również oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że dane w nim zawarte są prawdziwe (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Dane zawarte w CRBR będą jawne, a dostęp do rejestru – bezpłatny.

Spółki utworzone 13 października 2019 r. lub później będą miały 7 dni na zgłoszenie wymaganych danych. Pozostałe podmioty muszą wywiązać się z tego obowiązku do 13 kwietnia 2020 r. Na spółkę, która nie zgłosi informacji o beneficjentach rzeczywistych w wymaganym terminie, może być nałożona kara do 1 mln zł. Natomiast w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, osoby uprawnione do reprezentacji spółki będą podlegały odpowiedzialności karnej.

Beneficjent rzeczywisty zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką). W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które posiadają co najmniej 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki). Zadanie komplikuje się, jeżeli w strukturze grupy kapitałowej znajdują się podmioty takie jak np. fundusze inwestycje.

Zwracamy uwagę, że definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta w ustawie AML jest stosowana również dla potrzeb MDR. Nie jest ona jednak tożsama z rozumieniem tego pojęcia dla potrzeb podatków dochodowych.