Kadry i płace – wiele zmian

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 2023 roku

MINIMALNA KRAJOWA:

3.490 zł od 1 stycznia 2023 roku

3.600 zł od 1 lipca 2023 roku

od 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł brutto dla umów zlecenie

od 1 lipca 2023 minimalna stawka godzinowa to 23,50 zł brutto dla umów zlecenie

UMOWY NA OKRES PRÓBNY:

Umowy te nadal, co do zasady, będą zawierane na 3 miesiące. Projekt przewiduje jednak wyjątek od 3-miesięcznego okresu umowy na okres próbny, polegający na tym, że strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Ponadto zgodnie z propozycją umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający:

1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,

2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

3) 3 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo strony będą mogły wydłużyć w umowie wskazane powyżej okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy (projektowany art. 25 § 23 Kodeksu pracy).

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY

Wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracodawcę.  (Tak jak w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony)

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie nowego rodzaju wniosku dla pracowników. Będą oni mogli zwrócić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia. Jedynym warunkiem, który musi spełnić pracownik, aby móc złożyć taki wniosek, jest zatrudnienie powyżej 6 miesięcy.
Pracodawca będzie miał obowiązek odpowiedzi na każdy taki wniosek oraz uzasadnić ewentualną odmowę. Wniosek o zmianę formy zatrudnienia nie może też być przyczyną zerwania umowy z pracownikiem.

PPK

2023 roku pracodawców obowiązuje kilka ważnych terminów. Do końca lutego 2023 r. muszą oni poinformować wszystkich pracowników, którzy zrezygnowali z PPK, że od 1 kwietnia ponownie staną się uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli chcą tego uniknąć, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

URLOP RODZICIELSKI

Zwiększona zostanie długość takiego urlopu z 32 do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka). Urlop rodzicielski będzie przysługiwał obojgu rodziców, jednak do tej pory ojciec dziecka mógł z niego skorzystać w przypadku, kiedy matka wyraziła na to zgodę

Zwiększony wymiar urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał obojgu rodzicom dziecka łącznie (tak jak do tej pory), jednakże dodatkowe 9 tygodni będzie „nieprzenoszone” na drugiego rodzica. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że jeden z rodziców nie będzie mógł wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego, ponieważ każdemu z rodziców będzie przysługiwało indywidualne prawo do 9 tygodni tego urlopu, który niewykorzystany – przepadnie. Tak jak obecnie, z urlopu rodzicielskiego będą mogli jednocześnie korzystać oboje rodzice (oczywiście w powyższym wymiarze i z wspomnianym zastrzeżeniem). Kolejną nowością będzie możliwość podzielenia urlopu na części – zamiast czterech, rodzice będą mieli do dyspozycji pięć części – jednak do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

NOWY PIT-2

W jednym formularzu, który liczy teraz trzy strony, zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Możliwość złożenia tego wniosku mają osoby zatrudnione na umowę o pracę, wykonujące umowy zlecenie, umowy o dzieło, pracujące na kontraktach bądź pełnią funkcję członka zarządu.

Prawo do złożenia PIT-2 nie tylko jednemu płatnikowi. Nowe przepisy pozwalają by formularze złożyć jednemu, dwóm lub trzem płatnikom, odpowiednio dzieląc między nich ułamkowe części kwoty zmniejszającej podatek.

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników

W 14 dni od uchwalenia zmian w Kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.

Informacje uzyskane od Biura Rachunkowego “Księgowość na 5”, które prowadzi księgowość Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”