Więcej spraw obsługiwanych będzie przez e-Urząd Skarbowy

28 kwietnia br. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzającej usprawnienia w obsłudze  elektronicznej podatników i innych podmiotów.

Obecnie dostępny e-Urząd Skarbowy wykorzystywany m.in. do składnia rozliczeń podatkowych w podatku PIT, ma zostać rozszerzony o nowe funkcjonalności.

Zgodnie z Projektem e-Urząd Skarbowy umożliwi m.in.:

·         komunikację dwustronną za pośrednictwem konta na Platformie w postaci portalu lub aplikacji mobilnej, która pod względem prawnym będzie tak samo ważna jak czynności w formie tradycyjnej;

·         szybkie uzyskanie zaświadczeń bez ponoszenia kosztów opłaty skarbowej od ich wydania (np. o niezaleganiu w podatkach);

  • składanie zażaleń, wyjaśnień, wniosków (np. pisma dotyczącego wiążącej informacji stawkowej);
  • dostęp do bieżących spraw podatkowych zarówno z zakresu PIT,  CIT oraz VAT.

W myśl projektowanych przepisów  z udogodnień e-Urzędu Skarbowego będą mogli korzystać zarówno podatnicy i płatnicy, jak również pełnomocnicy, komornicy sądowi i notariusze.

Warunkiem dostępu do e-Urząd Skarbowy będzie uwierzytelnienie przez użytkownika indywidualnego konta. W drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych określi sposób uwierzytelniania użytkowników, a także dokładne rodzaje spraw, które będą mogły zostać zrealizowane w e-Urzędzie Skarbowym.

Wszystkie pisma wygenerowane przez organ podatkowy automatycznie za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa KAS.

Poszerzony o nowe funkcje e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy.

Senat RP wniósł do tej części Projektu jedynie poprawki o charakterze technicznym, dlatego można się spodziewać, że w niezmienionej treści przepisy Projektu zostaną w najbliższym czasie uchwalone przez Sejm.

Informacje za firma Doradztwo Podatkowe WTS&Saja