Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

W 2021 roku po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek składania sprawozdań wynika z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

W oparciu o złożone przez objętych obowiązkiem przedsiębiorców sprawozdania Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Raport jest zobowiązane do podania do publicznej wiadomości zaraportowanych danych.

Jawność praktyk płatniczych powinno pozwolić na zmniejszenie skłonności do nagannych zachowań oraz umożliwić zredukowanie ryzyka wchodzenia w relacje biznesowe z partnerami stosującymi nadmiernie wydłużone terminy zapłaty. Dzięki publikacji zebranych danych najwięksi przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania się jako rzetelni kontrahenci.

 

Kto musi złożyć sprawozdanie?

Do 31 stycznia 2021 roku wybrani przedsiębiorcy byli zobowiązani do złożenia elektronicznego sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok.

Sprawozdanie są zobowiązane składać:

  • podatkowe grupy kapitałowe;
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych u których przychód przekroczył w minionym roku 50 milionów euro.

Za złożenie sprawozdania odpowiada kierownik podmiotu, którego obejmuje ten obowiązek. Mianem kierownika podmiotu określa się członka zarządu lub innego organu zarządzającego. W sytuacji gdy organ jest wieloosobowy są to wszyscy członkowie tego organu.

W przypadku niezłożenia sprawozdania w określonym terminie odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie organu zarządzającego, a jeśli sprawozdanie zostanie złożone przez jedną osobę uprawnioną do reprezentowania organu to od odpowiedzialności zostaną uwolnieni wszyscy członkowie organu.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Sprawozdanie można przekazać za pomocą formularza elektronicznego, który jest dostępny na portalu biznes.gov.pl.

 

Co grozi za niezłożenie sprawozdania?

Kierownicy przedsiębiorstw, którzy nie złożyli sprawozdania lub podali nieprawdziwe informacje podlegają karze grzywny. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Co zawiera sprawozdanie?

Zawartość informacyjna sprawozdania jest określona w art. 13a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W sprawozdaniu należy podać:

  • nazwę firmy i NIP;
  • wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
  • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku;
  • wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

 

Opłaty związane ze złożeniem sprawozdania

Usługa złożenia sprawozdania jest bezpłatna. Bezpłatne jest również podpisanie sprawozdania za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Natomiast jeśli sprawozdanie zostaje złożone przez pełnomocnika to wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik to poza wypełnieniem sprawozdania zobowiązany jest on do dołączenia kopii pełnomocnictwa oraz potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

 

Analiza danych ze złożonych w 2021 r. sprawozdań

 

Do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wpłynęło blisko 3000 sprawozdań. W Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane zbiorcze zestawienie danych wynikających z nadesłanych sprawozdań.

 

Wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych

Znacząca większość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym (62,88%) została otrzymana w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Blisko jedna czwarta (24,42%) otrzymanych świadczeń pieniężnych została uregulowana w terminie od 31 do 60 dni. Natomiast pozostałe 12,7% otrzymanych świadczeń pieniężnych została opłacona w terminie od 61 do 120 dni. Powyższe zależności obrazuje Rysunek 1.

Rysunek 1: Wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w roku 2020

 

Udział procentowy świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w terminie

W 2020 roku w 954 przedsiębiorstwach nie otrzymano w terminie do 5% świadczeń pieniężnych, w 184 spółkach nie otrzymano w określonym czasie między 6 a 10% świadczeń. Pomiędzy 11 a 20% świadczeń nie zostało otrzymanych w terminie w 289 spółkach. 281 przedsiębiorstw nie otrzymało od 21 do 30% świadczeń w wyznaczonym czasie, natomiast 31-40% świadczeń nie zostało otrzymanych w terminie w 307 spółkach. W przedziale od 41 do 50% nie otrzymano na czas świadczeń w 337 przedsiębiorstwach, a w przedziale 51-60% w 258 przedsiębiorstwach, natomiast w zakresie 61-70% świadczeń nie zostało otrzymanych terminowo w 150 firmach. Pomiędzy 71 a 80% świadczeń nie otrzymano w porę w 82 spółkach, a między 81-90% świadczeń nie otrzymano w terminie w 38 spółkach. W pozostałych 36 spółkach nie otrzymano na czas aż między 91 a 100% świadczeń. Wyżej opisane zależności zostały przedstawione w tabeli 1.

 

Przedziały procentowe świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w terminie w rocznej wartości świadczeń pieniężnych Liczba spółek Liczba spółek narastająco Udział procentowy spółek narastająco
0-5% 954 954 32,72
6-10% 184 1138 39,03
11-20% 289 1427 48,94
21-30% 281 1708 58,57
31-40% 307 2015 69,10
41-50% 337 2352 80,66
51-60% 258 2610 89,51
61-70% 150 2760 94,65
71-80% 82 2842 97,46
81-90% 38 2880 98,77
91-100% 36 2916 100,00

Tabela 1: Procent świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w terminie

 

Wartość świadczeń pieniężnych spełnionych

W przypadku świadczeń pieniężnych spełnionych również większość świadczeń (67,42%) została opłacona w terminie nieprzekraczającym 30 dni. 20,6% świadczeń opłacono w czasie od 31 do 60 dni, a 9,6% w terminie między 61 a 120 dni. Niewielka część świadczeń (2,38%) została opłacona w terminie przekraczający 120 dni. Opisane zależności przedstawia Rysunek 2.

 

 

Rysunek 2: Wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w roku 2020

 

Udział procentowy świadczeń pieniężnych niespełnionych w terminie

W 2020 roku w 1079 przedsiębiorstwach nie spełniono w terminie do 5% świadczeń pieniężnych, w 288 spółkach nie spełniono w terminie między 6 a 10% świadczeń. Pomiędzy 11 a 20% świadczeń nie zostało spełnionych w terminie w 415 spółkach. 278 przedsiębiorstw nie spełniło w terminie od 21 do 30% świadczeń, natomiast 31-40% świadczeń nie zostało spełnionych w 219 spółkach. W przedziale od 41 do 50% nie spełniono w terminie świadczeń w 160 przedsiębiorstwach, a w przedziale 51-60% w 171 przedsiębiorstwach, natomiast w zakresie 61-70% świadczeń nie zostało spełnionych w terminie w 124 firmach. Pomiędzy 71 a 80% świadczeń nie spełniono w terminie w 97 spółkach, a między 81-90% świadczeń nie spełniono w terminie w 65 spółkach. W pozostałych 20 spółkach nie spełniono w terminie aż między 91 a 100% świadczeń. Powyższe zależności przedstawia tabela 2.

 

Przedziały procentowe świadczeń pieniężnych niespełnionych w rocznej wartości świadczeń pieniężnych Liczba spółek Liczba spółek narastająco Udział procentowy spółek narastająco
0-5% 1079 1079 37,00
6-10% 288 1367 46,88
11-20% 415 1782 61,11
21-30% 278 2060 70,64
31-40% 219 2279 78,16
41-50% 160 2439 83,64
51-60% 171 2610 89,51
61-70% 124 2734 93,76
71-80% 97 2831 97,09
81-90% 65 2896 99,31
91-100% 20 2916 100,00

Tabela 2: Procent świadczeń pieniężnych niespełnionych w terminie

 

Barbara Jędrzejek, biegły rewident,  partner UHY ECA