Uwagi do projektu struktury e-faktury

W ramach konsultacji podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów Konfederacja Lewiatan wniosła we wtorek 23.02 uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej struktury e-Faktury. W Klubie Dyrektorów Finansowych “Dialog” zapoznaliśmy się z nią. Pełny tekst dokumentu znajduje się TUTAJ

Przedsiębiorców przede wszystkim niepokoi, że z projektowanych przepisów nie wynika, żeby faktycznie system w zaproponowanej formule miał być systemem obligatoryjnym, a deklaracje urzędników tak sugerują.

Kluczowe z perspektywy podatników są nie tylko rozwiązania prawne wprowadzające to narzędzie, ale przede wszystkim rozwiązanie techniczne. W związku z powyższym, dla oceny systemu e-faktura priorytetowe jest zapoznanie się nie tylko z projektem ustawy, ale i projektami aktów wykonawczych, które dotyczą tej kwestii. Dodatkowo, istotny jest aspekt praktyczny i prezentacja wersji testowej platformy, opublikowanie API, umożliwienie przedsiębiorcom przetestowania kompletnego rozwiązania i zgłoszenie ewentualnych uwag, również, co do wydajności systemu.

Uwagi szczegółowe dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:

 1. Skrócony do 40 dni termin zwrotu VAT
 2. Dzień, w którym fakturę ustrukturyzowaną można uznać za wystawioną i otrzymaną
 3. Podmioty zagraniczne – potencjalne trudności w przejściu na faktury ustrukturyzowane
 4. Liczne odniesienia do przyszłych rozporządzeń
 5. Faktury korygujące – wymóg podania danych zawartych na fakturze pierwotnej
 6. Ograniczony dostęp do systemu KSeF od strony wystawcy e-faktury
 7. Brak przewidzianej możliwości pobierania faktur
 8. Konieczność doprecyzowania formy akceptacji otrzymywania u-faktur
 9. Zobligowanie US do samodzielnej weryfikacji u-faktur w toku kontroli (odstąpienie od wzywania podatnika do przedłożenia u-faktur)
 10. Numer identyfikujący fakturę nadawany przez KSeF
 11. Dostęp do faktur poprzez podanie określonych danych identyfikujących fakturę
 12. Specyfikacja wejścia/ wyjścia dla API
 13. Fakultatywność danych w przedstawionej przez MF propozycji struktury logicznej e-Faktury w kontekście wymogów fakturowych wynikających z art. 106e Ustawy o VAT
 14. Wątpliwość dotycząca terminu przechowywania u-faktury w systemie MF

O e-Fakturze

W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie nowej kategorii faktur – faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur), które wraz z obecnie stosowanymi fakturami papierowymi i elektronicznymi będą dokumentowały transakcje objęte ustawą o VAT. Przez faktury ustrukturyzowane mają być rozumiane faktury wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) według oficjalnie obowiązującej struktury.

E-Faktury mają być wystawiane w systemie księgowym podatnika, a następnie przesyłane do KSeF za pomocą interfejsu API. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych na początku obowiązywania ustawy będzie fakultatywne, projekt zakłada jednak iż od 2023 r. będzie to rozwiązanie obowiązkowe dla wszystkich podatników. Faktury ustrukturyzowane wysłane do KSeF będą w nim również otrzymywane przez nabywców i przechowywane przez kolejne 10 lat.

Projekt przewiduje również szereg udogodnień dla podatników, którzy zdecydują się na stosowanie faktur ustrukturyzowanych w ich działalności, są to m.in.:

 • skrócenie terminu na zwrot VAT z 60 do 40 dni (po spełnieniu określonych warunków, m.in. wystawiania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych),
 • brak konieczności posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z dostawcą towarów lub usługodawcą warunków do obniżenia podstawy opodatkowania,
 • zniesienie obowiązku przesyłania JPK_FA na żądanie organu w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane.

Zmiany mają wejść w życie 1 października 2021 r.