Syntetyczny przegląd projektowanych zmian w CIT

W projekcie ustawy dotyczącej tzw. „Polskiego ładu”, ustawodawca przewidział szereg zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Poniżej – oraz w dołączonym pliku – przedstawiamy najistotniejsze założenia proponowanych zmian legislacyjnych.

UKRYTA DYWIDENDA
Zgodnie z treścią projektu ustawy, spółki nie będą mogły zaliczać do kosztów uzyskania
przychodów wypłat dokonywanych na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego
z udziałowcem, które są generowane w sposób sztuczny i mogą być postrzegane jako
tzw. „ukryta dywidenda”. Do wypłat tych należy zaliczyć w szczególności: wypłaty
niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą; transakcje, których cena nie jest
ustalona na poziomie rynkowym; czynności prowadzące do nadmiernego zadłużenia
podatnika względem podmiotów powiązanych, czy też korzystanie z aktywów
należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które były wcześniej własnością
podatnika. Projektowana zmiana dotyczyć może m.in. takich transakcji, realizowanych
pomiędzy spółką a jej wspólnikami, jak świadczenie przez wspólnika usług na rzecz
spółki, czy np. dzierżawa przez wspólnika na rzecz spółki nieruchomości należącej do
jego majątku prywatnego.

KONCEPCJA MIEJSCA FAKTYCZNEGO ZARZĄDU

Projekt przewiduje wprowadzenie koncepcji „miejsca faktycznego zarządu”. Na jej
podstawie spółka zarejestrowana poza terytorium Polski będzie mogła być uznana za
polskiego rezydenta podatkowego, w przypadku, gdy osoby lub podmioty zasiadające
w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podatnika mają miejsce
zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
w sposób faktyczny prowadzą bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie
umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego jego założenie
lub funkcjonowanie.

ZMIANY W ZAKRESIE ESTOŃSKIEGO CIT

Projekt przewiduje szereg zmian dotyczących tzw. estońskiego CIT, w tym:
 rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim
CIT o spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne,
 rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych
jako warunku stosowania przepisów o estońskim CIT, z zachowaniem
możliwości ich ponoszenia celem skorzystania z preferencyjnej stawki,
 rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników
opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru
zobowiązania podatkowego,
 uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw.
korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku
zapłaty zobowiązania,
 przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych,
wypracowanych w okresie opodatkowania ryczałtem na czas ich faktycznej
dystrybucji.

Więcej informacji jest w tym pliku UHY-ECA-TAX-ALERT.08.21

UHY-ECA https://uhy-pl.com/  jest partnerem Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”