Sprawozdanie finansowe za 2022 – ważne rekomendacje MF!!!

Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe rekomendacje, których celem jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 r. w szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.

W rekomendacjach Komitet wypowiedział na temat aktualności dotychczasowych wydanych rekomendacji. Jednocześnie w dokumencie omówiono zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok, m.in.:

  • założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności; inwentaryzacja;
  • uproszczona wycena wyrobów i usług;
  • inflacja – wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań;
  • rezerwy w warunkach niepewności;
  • sytuacja na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych;
  • przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
  • ujawnienia w warunkach niepewności.Jednostki, które nie sporządzają sprawozdania z działalności, mogą skorzystać z tych rekomendacji przy ustalaniu treści i sporządzaniu dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

    Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – Ministerstwo Finansów 

Monika Król-Stępień, biegły rewident