Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich udziałowców

W dniu 28 lutego 2023 r. została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów Nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach. Spółki nieruchomościowe mają obowiązek raportowania informacji o:

  1. podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tych spółkach:

–   udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, dające co najmniej 5% praw głosu albo

–   ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo

–   co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

–    liczbie praw posiadanych przez każdy wymieniony wyżej podmiot;

2.  podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:

–       udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu albo

–       ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo

–       co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

mają obowiązek składania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce, udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Obowiązek informacyjny realizowany jest według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej (lub na ostatni dzień jej roku obrotowego, jeśli spółka ta nie jest podatnikiem CIT).

31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie:

  •  przez spółkę nieruchomościową informacji o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej (CIT-N1),
  • przez podatników posiadających udziały lub prawa w spółce nieruchomościowej informacji o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących (CIT-N2).

W interpretacji Minister Finansów jednoznacznie potwierdził, że obowiązek informowania determinuje sam fakt posiadania bezpośrednio lub pośrednio udziałów lub akcji w spółce nieruchomościowej, niezależnie od tego czy w roku podatkowym uzyskany został przychód z tych udziałów.