Rewolucyjne zmiany w CIT

7 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa). 

Znowelizowane przepisy co do zasady mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany ustawy o CIT przewidziane w Ustawie.

1.     Zmiany w podatku u źródła (WHT)

·       zmiana terminu składania przez płatnika „otwierającego” oświadczenia Zarządu (WH-OSC) – oświadczenie należy złożyć do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia progu 2 mln zł

·       rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji

– zmiany będą miały zastosowanie do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r.

·       wydłużenie ważności oświadczenia Zarządu płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu „pay and refund” do końca roku podatkowego, w którym złożone zostało oświadczenie (zamiast tylko dodatkowych dwóch miesięcy) – zmiana będzie miała zastosowanie do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r.

2.     Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym:

·       zwolnienie podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego z obowiązków, o których mowa w art. 24ca ustawy o CIT, w okresie dwóch lat, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

·       wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku:

o   rozszerzenie katalogu wyłączeń podmiotowych z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, podatników postawionych w stan upadłości / likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, podatników będących stroną umowy o współdziałanie, instytucje finansowe których podstawowy przedmiot działalności stanowi świadczenie usług faktoringu)

o   modyfikacja wyłączenia podmiotowego dot. grupy spółek (przede wszystkim dopuszczenie udziału pośredniego)

o   podwyższenie z 1% do 2% wskaźnika rentowności, przy zmianie metodologii jego wyliczania

o   obniżenie wskaźnika wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z 4% do 1,5%

o   wyłączenie z podstawy opodatkowania wartości odroczonego podatku dochodowego

o   modyfikacja wyłączenia z podstawy opodatkowania przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT oraz branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika rentowności

o   wprowadzenie zmian dotychczasowego wskaźnika przychodów na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania z jednoczesnym wprowadzeniem alternatywnej podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika, tj.:

§  podstawa opodatkowania to 1,5% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne (stawka podatku 10%) albo

§  podstawa opodatkowania to 3% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (stawka podatku 10%)

3.     Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów:

·       wskazanie, że za przerzucone dochody uważa się koszty poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

o   podmiot powiązany w stosunku do przychodów pasywnych podlega w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania lub podlega opodatkowaniu według stawki efektywnej niższej niż 14,25% (Ustawa uzupełnia regulacje dot. ustalenia efektywnej stawki opodatkowania), oraz

o   ten podmiot powiązany uzyskuje od podatnika lub spółek powiązanych z podatnikiem (będących polskimi rezydentami podatkowymi) przychody pasywne w wysokości co najmniej 50% wszystkich swoich przychodów, oraz

o   ten podmiot powiązany przekazuje co najmniej 10% przychodów pasywnych w jakiejkolwiek formie na rzecz innego podmiotu (zaliczając wydatki z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów lub odlicza je od dochodu lub gdy przychody te tworzą zysk do wypłaty (bez względu na termin) w formie dywidendy albo innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych) oraz

o   suma kosztów pasywnych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok

·       wskazanie jako podatnika podatku również PGK oraz sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku PGK

·       odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem podmiotów zagranicznych przenoszących przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania

– znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

4.     Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:

·       zmiana treści art. 15c ust. 1 ustawy o CIT poprzez doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych – wyłączeniu ma podlegać nadwyżka kosztów finansowania dłużnego ponad wyższą z dwóch kwot: 3.000.000 zł albo 30% EBITDA

– niniejsza zmiana będzie miała zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu,

·       ograniczenie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego ponoszonych przez spółki oraz spółki niebędące osobami prawnymi uzyskanych od podmiotu powiązanego w części w jakiej zostały przeznaczone na transakcje kapitałowe, poprzez wskazanie, że nie ma ono zastosowania do kosztów finansowania dłużnego udzielonego:

o   na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem, w tym również w przypadku nabycia kolejnych udziałów (akcji) w podmiotach, w których podatnik uprzednio nabył część udziałów (akcji) w przypadku, gdy nabycie kolejnych udziałów (akcji) nastąpi w terminie 12 miesięcy począwszy od dnia nabycia pierwszych udziałów (akcji));

o   przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mającego siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG

– niniejsza zmiana będzie miała zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu, przy czym Ustawa przewiduje wyłączenia dla określonych przypadków gdy finansowanie dłużne zostało wypłacone do 31 grudnia 2021 r.

5.     Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, tj. uchylenie przepisów art. 2 pkt 31 lit. a) tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r. (tzw. „Polskiego Ładu”)

6.     Pozostałe istotne zmiany, które obejmują:

·       przepisy o cenach transferowych w zakresie transakcji „rajowych”

·       przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

·       przepisy dotyczące polskiej spółki holdingowej (PSH)

·       przepisy dotyczące rozliczania strat przez spółki tworzące PGK

·       uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi”

 

Informacje uzyskane od Doradztwo Podatkowe WTS&Saja