Nowy obowiązek dla przedsiębiorców – przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znany pod określeniem „Polski Ład”.

W projekcie tym ustawodawca przewidział szereg zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).

Co istotne, projekt zmian w prawie podatkowym przewiduje również kolejne obowiązki związane z cyfryzacją rozliczeń z fiskusem.

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Projekt ustawy dotyczącej tzw. „Polskiego Ładu” zakłada wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy CIT, czyli do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W praktyce oznacza to, że podatnicy, dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, będą obowiązani do przesłania ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) w terminie do dnia 31 marca kolejnego roku za rok poprzedni.

 

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Analogiczne rozwiązanie jak w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, projekt ustawy dotyczącej tzw. „Polskiego Ładu” wprowadza w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe) przy użyciu programów komputerowych. Będą one również obowiązane do przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.

Obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych i pozostałych rodzajów ewidencji księgowej  będzie realizowany w  trakcie roku podatkowego oraz po jego zakończeniu.

W trakcie roku podatkowego podatnicy będą obowiązani do przesyłania ksiąg i ewidencji według stanu na ostatni dzień:

  • miesiąca – w przypadku, gdy stanowią one podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,
  • kwartału – w przypadku, gdy stanowią one podstawę ustalania zaliczek kwartalnych,

w terminie do 20-tego dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału.

Po zakończeniu roku podatkowego księgi i ewidencje będą przesyłane w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania za rok podatkowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT, czyli do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

Od kiedy będą obowiązywać nowe obowiązki

Zgodnie z projektem wyżej wspomnianej ustawy, obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg i ewidencji oraz przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.

 

Kto będzie zwolniony

Na podstawie ustawowego upoważnienia, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie uprawniony do określenia w drodze rozporządzenia podmiotów zwolnionych z obowiązku miesięcznego lub kwartalnego przesyłania ksiąg i ewidencji.

 

Możliwe rozszerzenie zakresu danych przekazywanych w formie ustrukturyzowanej

Projekt ustawy dotyczącej tzw. „Polskiego Ładu” wprowadza również regulacje pozwalające na poszerzenie zakresu danych przekazywanych w formie ustrukturyzowanej. Zakres dodatkowych danych będzie mógł być określony w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do ustawy, dodatkowe dane będą zbierane w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców związanych z przeprowadzanymi u nich kontrolami. Umożliwienie administracji skarbowej zdalnego weryfikowania prawidłowości rozliczeń i wykrywania nadużyć pozwoli bowiem na ograniczenie konieczności przeprowadzania określonych czynności kontrolnych na miejscu oraz zwiększy efektywność samej kontroli.

Ponadto, proponowane rozwiązanie przyczyni się do ułatwienia dokonywania przez przedsiębiorców rozliczeń, ponieważ umożliwi ono podjęcie działań zmierzających w kierunku udostępnienia przedsiębiorcom usługi Twój e-PIT/e-CIT.

Barbara Jędrzejek,  UHY – ECA, partner Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog”.

 

Przypominamy, że 7.10 w Katowicach startuje III edycja programu Cyfrowy Fiskus.

Pierwszym punktem spotkania będzie przegląd narzędzi cyfrowych wprowadzonych przez fiskusa w 2020 i 2021 roku. Nowa warstwa narzędzi teoretycznie wzbogaca wiedzę fiskusa na temat podatnika. Czy zdaniem podatników fiskus posiada tak dopracowane i zintegrowane narzędzia, że jest w stanie wykryć błędy i nieprawidłowości? Czy może przeprowadzać celowane kontrole? Jakie są doświadczenia podatników, księgowych i doradców podatkowych z e-kontroli już przeprowadzonych?

Rejestracja na spotkanie w serwisie dyrektorow Business Dialog  https://businessdialog.pl/wydarzenia/cyfrowyfiskus-07102021