Projektowane rozwiązania podatkowe w tarczy 3.0

Opublikowany w dniu 28 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadza pięć istotnych zmian w zakresie podatków. Poniżej syntetyczne omówienie zmian przewidzianych w Tarczy 3.0.:

Opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD). Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości 1,5%:

  • przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do publicznie udostępnianych treści na żądanie albo
  • przychodu z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód byłby w danym kwartale wyższy. Obowiązek wnoszenia opłat ma obciążać także podmioty z innych państw członkowskich UE prowadzące platformy streamingowe z treściami na żądanie. Jednak takie zagraniczne podmioty mają dokonywać wpłat ustalanych jedynie na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty będą traktowane analogicznie do zobowiązań podatkowych (odsetki za zwłokę, możliwość powstania nadpłaty, terminy przedawnienia).

Wznowienie biegu terminów w postępowaniach i kontrolach. Terminy w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został zawieszony na mocy przepisów Tarczy 1.0., mają odpowiednio, rozpocząć swój bieg lub biec dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.

▪ Danina solidarnościowa. Minister Finansów uzyska uprawnienie do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej. Projekt przepisów przewiduje także zwolnienie z odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie deklaracji dla podatku solidarnościowego po upływie terminu na jego złożenie (tj. po 30 kwietnia 2020 r.), ale nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r. Przy tym złożenie wskazanej deklaracji po 30 kwietnia 2020 r. a przed 1 czerwca 2020 r. ma być równoznaczna ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu.

Zaświadczenie o niezaleganiu. Przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji podatkowej, w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Przepis ten nie ma jednak odnosić się do zaświadczeń wydawanych na rzecz nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które będą mogły obejmować zaległości objęte zaniechaniem poboru odsetek.

▪ Wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych zasiłków otrzymanych przez rolników. Zwolnienie rolników i ich domowników z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem zasiłku w sytuacji objęcia ich kwarantanną, poddaniu nadzorowani epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku  z COVID-19.

Jarosław Bieroński, Martyna Smolińska, Jędrzej Figurski

Materiał przygotowany przez Kancelarię Sołtysiński Kawecki Szlęzak.