MS definiuje transakcje z podmiotami powiązanymi

15 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Do końca tego roku wskazani w przepisach podatnicy CIT (m.in. podatnicy, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz wszystkie podatkowe grupy kapitałowe) mają obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. oraz przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o adresie strony internetowej, na której ta informacja została zamieszczona.

Jednym z elementów informacji o realizowanej strategii podatkowej jest informacja o „transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dotychczas brak było jednoznacznych wytycznych MF odnośnie do tego w jaki sposób należy określić zakres transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, które podlegają zaraportowaniu w informacji o realizowanej strategii. We wczorajszym komunikacie MF przedstawiło swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Zgodnie z opublikowanym komunikatem MF (https://www.gov.pl/web/finanse/mf-przypomina-informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej-do-konca-grudnia-br ) próg 5% należy odnosić do sumy wszystkich transakcji dokonanych w danym roku podatkowym przez podatnika z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z komunikatem MF podatnicy powinni zsumować wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi a następnie:

  • jeżeli łączna wartość tych transakcji nie przekracza progu 5% – transakcje te nie podlegają wykazaniu w informacji o realizowanej strategii podatkowej,
  • jeżeli łączna wartość tych transakcji przekracza próg 5% – transakcje podlegają wykazaniu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.

MF wskazało przy tym, iż w zakresie transakcji objętych obowiązkiem zaraportowania wystarczającym będzie wskazanie łącznej wartości transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym oraz ogólnego charakteru tych transakcji, przy czym podatnicy nie są zobligowani do publikowania informacji, które naruszałyby tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika.

Co istotne, MF potwierdziło również w komunikacie, iż:

  • podatnicy mogą zostać ukarani karą, o której mowa w przepisach ustawy o CIT, w przypadku nieprzekazania informacji o adresie strony internetowej, na której zamieszczona została informacja o realizowanej strategii do właściwego urzędu skarbowego,
  • kara ta nie obejmuje przypadku, gdy w danej informacji pojawią się ewentualne błędy,
  • ewentualne nieprawidłowości w informacji o realizowanej strategii podatkowej nie stanowią czynu podlegającego karze na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Na podstawie informacji z WTS&Saja