Europejska opłata solidarnościowa dla sektora energetycznego

Poniżej skrót komunikatu KE z 30.09.22 w sprawie wprowadzenia obowiązkowej tymczasowej składki solidarnościowej od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinerii.

Nie padła w tym komunikacie stawka podatku, ale we wcześniejszych doniesieniach prasowych pojawiało się 33%.

Warto poznać je, aby ocenić krajowe propozycje polityków.

……………………………………………….

Ministrowie ds. energii UE osiągnęli dziś porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wysokich cen energii. Rozporządzenie wprowadza wspólne działania mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz gromadzenie i redystrybucję nadwyżki przychodów sektora energetycznego do odbiorców końcowych.

 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną

 

Rada uzgodniła dobrowolny ogólny cel redukcji 10% zużycia energii elektrycznej brutto oraz obowiązkowy cel redukcji 5% zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Państwa członkowskie określą 10% godzin szczytu między 1 grudnia 2022 r. a 31 marca 2023 r., podczas których zmniejszą popyt. W tym okresie państwa członkowskie będą miały swobodę wyboru odpowiednich środków w celu zmniejszenia zużycia dla obu celów.

Rada zgodziła się na ograniczenie przychodów rynkowych do 180 euro/MWh dla wytwórców energii elektrycznej, w tym pośredników, którzy do produkcji energii elektrycznej wykorzystują tzw. technologie inframarginalne, takie jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa i węgiel brunatny. Tacy operatorzy osiągnęli nieoczekiwanie duże zyski finansowe w ciągu ostatnich miesięcy, bez wzrostu kosztów operacyjnych. Wynika to z roli węgla i gazu jako cenotwórczych źródeł marginalnych, które obecnie zawyżają ostateczną cenę energii elektrycznej.

Poziom pułapu ma na celu zachowanie rentowności operatorów i uniknięcie utrudniania inwestycji w energię odnawialną.

Państwa członkowskie zgodziły się wykorzystać wybrane przez siebie środki do gromadzenia i przekierowywania nadwyżki dochodów na wspieranie i ochronę odbiorców końcowych energii elektrycznej.

 

Opłata solidarnościowa dla sektora paliw kopalnych

 

Państwa członkowskie zgodziły się na wprowadzenie obowiązkowej tymczasowej składki solidarnościowej od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinerii. Składka solidarnościowa byłaby obliczana na podstawie dochodów podlegających opodatkowaniu, określonych zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2022 lub 2023 r., które przekraczają 20% wzrost średnich rocznych dochodów podlegających opodatkowaniu od 2018 r. Składka solidarnościowa będzie miała zastosowanie oprócz zwykłych podatków i opłat obowiązujących w państwach członkowskich.

Państwa członkowskie mogą zachować środki krajowe równoważne opłacie solidarnościowej, pod warunkiem że są one zgodne z celami rozporządzenia i generują co najmniej porównywalne dochody.

 

Środki detaliczne dla MŚP

 

Rada uzgodniła, że ​​państwa członkowskie mogą tymczasowo ustalić cenę dostaw energii elektrycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby jeszcze bardziej wspierać MŚP zmagające się z wysokimi cenami energii. Państwa członkowskie uzgodniły również, że mogą wyjątkowo i tymczasowo ustalać cenę za dostawę energii elektrycznej poniżej kosztów.

Środki mają charakter tymczasowy i nadzwyczajny. Będą obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Cele redukcyjne zużycia energii będą obowiązywać do 31 marca 2023 r. Obowiązkowy limit przychodów rynkowych będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 r.

Wniosek stanowi uzupełnienie istniejących inicjatyw i przepisów UE, przyjętych w ciągu ostatnich kilku miesięcy w celu utrzymania przystępności cen energii i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w UE, takich jak rozporządzenie w sprawie ograniczenia zapotrzebowania na gaz, rozporządzenie w sprawie magazynowania gazu, utworzenie unijnej platformy energetycznej oraz inicjatywy informacyjne na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw. Środki uzupełniają również inicjatywy zaproponowane w ramach REPowerEU w maju 2022 r.

Pełna treść komunikatu jest tutaj TUTAJ