Pierwsza wykładnia „transakcji kontrolowanej”

Warto zwrócić uwagę na odpowiedź Ministra Finansów z dnia 22.08.2020 r. na interpelację poselską nr 9368 w sprawie braku konieczności dokumentowania wypłaty dywidendy podmiotowi powiązanemu. 

Pytania posła brzmiały następująco:

1. Czy wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość
przekracza próg dokumentacyjny podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen
transferowych?
2. W przypadku jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca, to czy próg dokumentacyjny dla
takiej transakcji wynosi 10 000 000 zł, tj. próg obowiązujący w przypadku transakcji finansowej?

Samo pytanie postawione w interpelacji poselskiej wydaje się kuriozalne z punktu widzenia wykładni celowościowej i systemowej przepisów o cenach transferowych. Wypłata dywidendy następuje bowiem z zysku po opodatkowaniu, zaś istota dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, że występowanie powiazań między podmiotami nie doprowadziło do zaniżenia dochodu do opodatkowania.

Niemniej odpowiedź Wiceministra Finansów Jan Sarnowskiego stanowi pierwszą, jak do tej pory, formalną wykładnię definicji pojęcia „transakcji kontrolowanej”, które ma kluczowe znaczenie dla oceny istnienia obowiązku dokumentacyjnego.

Zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT przez transakcję kontrolowaną rozumie się „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, […] których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

Wiceminister Sarnowski zwrócił uwagę, że charakter gospodarczy działania należy co do zasady utożsamiać z działaniem w celu zarobkowym. Ponadto dodał, że dywidenda stanowi wprawdzie wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jego podział i wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej (np. produkcyjnej, usługowej, handlowej), nie zaś działaniem o charakterze gospodarczym. Działalność gospodarczą od działania gospodarczego odróżnia stopień jej zorganizowania lub wykonywania „w sposób ciągły”. Cytując odpowiedź wiceministra: „…na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym)”.

Można mieć nadzieję, ze powyższa odpowiedź na interpelację przyczyni się do ukształtowania wykładni przepisów, która jasno wskaże że obowiązki dokumentacyjne nie dotyczą operacji kapitałowych, które mają na celu ustrukturyzowanie formy prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiotu.

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 9368 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/odpowiedz-ministra-finansow-na-interpelacje-poselska-nr-9368/

Powyższy komentarz sporządziła Kancelaria WTS Saja.