Pakiet SLIM VAT – katalog zmian do ustawy o VAT

Opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT wprowadzającego tzw. pakiet SLIM VAT . Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT będą obejmowały:

·       zwiększenie limitu dla prezentów małej wartości z 10 zł do 20 zł jednostkowego kosztu dla którego podatnik nie będzie zobowiązany prowadzić ewidencji,

·       likwidację obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących in minus,

Podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania w momencie wystawienia faktury korygującej, jeżeli uzgodni z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej i faktura korygująca będzie zgodna z posiadaną dokumentacją,

·       wprowadzenie regulacji dot. ujmowania korekt faktur in plus,

·       wprowadzenie spójnych regulacji dot. kursów walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego,

Wprowadzona zostanie możliwość przeliczenia wartości faktur wystawionych w walutach obcych zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Opcja ta ma być dobrowolna. Jeżeli podatnik zdecyduje się na ujednolicenie kursów walut, zobowiązany będzie stosować to rozwiązanie przez co najmniej 12 miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

·       wydłużenie terminu na wywóz towarów z 2 na 6 miesięcy dla potrzeb zastosowania stawki 0% do zaliczek w eksporcie towarów,

·       wydłużenie czasu na odliczenie VAT naliczonego z 3 do 4 miesięcy,

·       możliwość odliczenia VAT naliczonego od usług noclegowych zakupionych w celu ich odsprzedaży.

Większość zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Obecnie Projekt jest na etapie opiniowania.

Powyższe informacje przygotowała firma WTS Saja.