Ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych w ramach restrukturyzacji

WTS Saja zwraca nam uwagę na tę nowelizację podatku CIT uchwaloną przez Sejm.

“Uchwalona przez Sejm Nowelizacja wprowadza dodatkowe ograniczenie w zakresie rozliczania strat podatkowych przy działaniach restrukturyzacyjnych. Nowelizacja rozszerza to ograniczenie na straty podmiotu „przejmującego”, co ma ograniczyć praktykę przenoszenia dochodowych biznesów do spółek ponoszących straty podatkowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, przy ustalaniu dochodu podatnika nie będzie można uwzględniać strat tego podatnika, jeżeli przejął on inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu pieniężnego lub za otrzymany wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w wyniku czego:

 • o przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności
  gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż
  przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed
  takim przejęciem lub nabyciem, lub
 • o co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na
  dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie
  posiadały.

Warto zwrócić uwagę na to, że powyższe przepisy nie są wystarczająco precyzyjne, nie określają bowiem, jak należy rozumieć pojęcie „przedmiot faktycznie prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej”, co może stanowić dla organów podatkowych pole do nadinterpretacji.

Jednocześnie, treść powyższych przepisów może prowadzić do sytuacji, w której w przypadku przejęcia przez podatnika innej działalności, podatnik ten nie będzie mógł rozliczyć swoich strat nawet w sytuacji, gdyby jego pierwotna kontynuowana działalność generowała dochody podatkowe.
W świetle przytoczonej regulacji jakiekolwiek działania restrukturyzacyjne, których wynikiem będzie przeniesienie określonej działalności z jednego podmiotu do innego powinny być wcześniej dokładnie przeanalizowane z perspektywy zasad rozliczania strat po takim przejęciu.”