Objaśnienia podatkowe dotyczące dowodów do WDT

17 grudnia 2020 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT) wymaganych dla zastosowania stawki VAT 0% (dalej: Objaśnienia).

Zgodnie z Objaśnieniami, od 1 stycznia 2020 r. w celu udokumentowania WDT podatnicy mogą posługiwać się dowodami wskazanymi w przepisach art. 45a Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi; Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 311/10 (dalej: Rozporządzenie UE) zawierających katalog dokumentów, których posiadanie stanowi podstawę do skorzystania przez podatnika z domniemania, że towary zostały przetransportowane z miejsca wysyłki do państwa przeznaczenia na terenie UE. Domniemanie to ma charakter wzruszalny, przy czym ciężar udowodnienia, że pomimo posiadanej dokumentacji w rzeczywistości towary nie zostały przetransportowane, spoczywa na organie podatkowym.

Objaśnienia wskazują, że niezależnie od znowelizowanych przepisów Rozporządzenia (…) nadal pozostają w mocy krajowe regulacje w zakresie dokumentowania WDTPodatnik może zatem zdecydować się na udokumentowanie WDT zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Wówczas jednak domniemanie dokonania dostawy nie będzie miało zastosowania.

Podatnik może zatem posługiwać się dokumentami określonymi w art. 45a Rozporządzenia UE  (w tym zakresie korzystać z domniemania przewidzianego w tym przepisie), nie jest to jednak obowiązkiem podatnika. W celu zastosowania stawki VAT 0% do WDT podatnik nadal może udowodnić – zgodnie z przepisami ustawy o VAT, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE, na zasadach i na podstawie dowodów wskazanych w tych przepisach.

Różnica jednak polega na tym, że w przypadku zastosowania krajowych przepisów dot. dowodów WDT to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że towary będące przedmiotem WDT zostały dostarczone do odbiorcy w innym kraju UE. Natomiast w przypadku posiadania dokumentacji wskazanej w przepisach Rozporządzenia UE istnieje domniemanie dokonania WDT i to na organie podatkowym spoczywa ciężar udowodnienia, że do takiej dostawy nie doszło.

Dodatkowo, Objaśnienia wskazują również, m.in. że:

  • termin do 10. dnia kolejnego miesiąca na dostarczenie pisemnego oświadczenia nabywcy z art. 45a Rozporządzenia UE, w przypadku gdy transport jest wykonywany przez nabywcę lub na jego rzecz, ma charakter wyłącznie instrukcyjny, co oznacza że podatnik może korzystać z domniemania, że towary zostały dostarczonego do miejsca przeznaczenia jeżeli uzyska to oświadczenie przed upływem terminu na złożenie JPK_VAT;
  • domniemanie, że towary zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia nie będzie miało zastosowania, jeżeli dostawca lub nabywca wykorzystują do celów transportu własne środki transportu. Wówczas wywóz towarów będących przedmiotem WDT (…) powinien zostać udokumentowany zgodnie z treścią art. 42 ust. 4 ustawy o VAT;
  • dowody do WDT zarówno z art. 45a Rozporządzenia UE oraz ustawy o VAT mogą być gromadzone w dowolnej formie m. in. mogą być wygenerowane za pośrednictwem systemu elektronicznego, np. EDI czy ERP.

Wpis przygotowała firma  WTS & Saja.