Gdy właściciel rzeczywisty ma siedzibę lub zarząd w raju podatkowym

5 marca 2021 r. skierowano do konsultacji podatkowych projekt objaśnień w zakresie cen transferowych dotyczący domniemania i należytej staranności podatnika, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT.

Projekt objaśnień ma zastosowanie do obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT w zakresie cen transferowych. Zgodnie z tymi przepisami:

 • do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązane podmioty dokonujące transakcji o wartości przekraczających 500 000 PLN, jeżeli rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym,
 • domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, jeżeli kontrahent dokonuje w roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w raju podatkowym,
 • przy ustalaniu ww. okoliczności wymagane jest dochowanie należytej staranności.

Zgodnie z projektem objaśnień:

W zakresie domniemania, że rzeczywisty właściciel ma siedzibę lub zarząd w raju podatkowym:

 • dla ustalenia, czy kontrahent dokonuje w danym roku obrotowym rozliczeń z podmiotem rajowym, istotne są jakiekolwiek rozliczenia tego kontrahenta, tj. uregulowanie jakichkolwiek rozrachunków (należności/ zobowiązań),
 • w wyniku ustalenia okoliczności, że kontrahent dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, zachodzi domniemanie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym,
 • dla podważenia tego domniemania konieczne jest wykazanie okoliczności przeciwnej, tj. tego, że rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem rajowym – skutkiem podważenia domniemania jest brak obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W zakresie należytej staranności podatnika:

 • dla ustalenia okoliczności dokonywania przez kontrahenta w roku obrotowym rozliczeń z podmiotem rajowym można oprzeć się na wszystkim, co może przyczynić się do wyjaśnienia tych okoliczności i jednocześnie nie jest sprzeczne z prawem,
 • dla dochowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji z podmiotami niepowiązanymi, niezależnie od miejsca ich rezydencji, wystarczające jest pozyskanie przez podatnika oświadczenia wiedzy od kontrahenta, z którego wynika, że nie dokonuje on żadnych rozliczeń z podmiotem rajowym w danym roku,
 • nie można przyjąć, że dochowano należytej staranności, w sytuacji gdy podatnikowi dostępne są informacje, na podstawie których wiedział lub powinien był wiedzieć, że otrzymane oświadczenie jest niezgodne z rzeczywistością – w takim przypadku podatnik opierając się na oświadczeniu, co do którego wiedział lub powinien był wiedzieć o jego niezgodności z rzeczywistością, nie dochowuje standardu należytej staranności,
 • oświadczenie powinno został złożone w formie pisemnej,
 • oświadczenie dotyczy rozliczeń drugiej strony w roku obrotowym, zatem należy je uzyskać ex post, tj. po zakończeniu roku – samo zobowiązanie do złożenia oświadczenia może zostać ujęte w umowie zawartej pomiędzy stronami,
 • w relacjach z podmiotami powiązanymi dochowanie należytej staranności wymaga, poza uzyskaniem oświadczenia, weryfikacji informacji otrzymanych od podmiotu powiązanego, przykładowo:
  • dokumentacji cen transferowych (local file, master file),
  • informacji CbC-R,
  • sprawozdania finansowego wraz z raportem oraz opinią biegłego rewidenta,
  • struktury właścicielskiej,
  • opinii przedstawiciela zawodu zaufania publicznego (np. biegłego rewidenta, adwokata, doradcy podatkowego),
 • jeżeli podatnik ustali, dochowując należytej staranności, że kontrahent nie dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, to podatnik nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanej przez niego z tym kontrahentem.

Konsultacje podatkowe trwają do 20 kwietnia 2021 r.

Informacja przygotowana przez firmę WTS&Saja.