Doręczenia elektroniczne

W dniu 5 października 2021 r. wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych . Termin ten został zmieniony wobec pierwotnego, przewidzianego na 1 lipca 2021 r.

Ustawa przewiduje zastąpienie korespondencji wysyłanej pocztą poprzez wyznaczonego operatora publicznego usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Tryb ten będzie obowiązkowy m.in. dla przedsiębiorców wpisanych do KRS i CEiDG. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą dobrowolnie korzystać z tego trybu.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

1.     Spółki handlowe wpisane do KRS przed 5 lipca 2022 r. są obowiązane utworzyć adres do doręczeń elektronicznych do 30 września 2022 r.:

»       adres do doręczeń elektronicznych będzie automatycznie ujawniany w KRS bez uiszczania opłaty,

»       adres do doręczeń elektronicznych będzie tworzony na wniosek składany drogą elektroniczną, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (ePUAP) albo podpisem osobistym.

2.     W przypadku spółek handlowych tworzonych od 5 lipca 2022 r.:

»       przy wniosku o wpis do KRS konieczne będzie podanie danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych,

»       po dokonaniu wpisu spółki do KRS dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych przekazywane będą automatycznie w celu dokonania wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych; będzie on automatycznie ujawniany w KRS bez uiszczania opłaty,

3.     W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

»       wpisanych do CEiDG do dnia 31 stycznia 2023 r. – należy wystąpić z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych do 30 września 2026 r.,

»       wpisywanych do CEiDG po dniu 31 stycznia 2023 r. – należy podać we wniosku dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych,

»       utworzony adres do doręczeń elektronicznych podlega automatycznemu wpisowi do CEiDG.

Ustawa wprowadza niejednorodne terminy, od których obowiązywać będą doręczenia elektroniczne, np.:

»      organy administracji rządowej, w tym Krajowa Administracja Skarbowa obowiązane są stosować doręczenia elektroniczne od 5 lipca 2022 r., przy czym jeżeli po 5 lipca 2022 r. organ nie będzie mógł doręczyć korespondencji elektronicznie, wykorzysta usługę doręczenia hybrydowego (organ dokona wysyłki elektronicznej, korespondencja zostanie przekształcona w formę papierową i w ten sposób doręczana do adresata),

»      jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane stosować doręczania elektroniczne od 1 stycznia 2024 r.,

»      sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować doręczenia elektroniczne od 1 października 2029 r.

Ponadto:

»      każdy podmiot niepubliczny będzie mógł posiadać tylko jeden adres do doręczeń elektronicznych,

»      ujawnienie adresu do doręczeń elektronicznych w bazie tych adresów będzie równoznaczne z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres (także w razie osób fizycznych, które dobrowolnie utworzą taki adres),

»      korespondencja zgromadzona w skrzynce podawczej ePUAP będzie dostępna do 30 września 2029 r.; po tym terminie zostanie usunięta.

Informacja przygotowana przez WTS & Saja.

 

Polecamy także książkę “Doręczenia elektroniczne. Komentarz”

Redakcja naukowa:
Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Marek Świerczyński, Krzysztof Świtała, Kajetan Wojsyk