Istotne modyfikacje w podatku dochodowym od osób prawnych

W dniu 25 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został istotnie zmodyfikowany w porównaniu z pierwotną wersją z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wśród najistotniejszych różnic należy wskazać:

 • uchylenie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych oraz podwyższenie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych;
 • wprowadzenie zwolnienia z minimalnego podatku dochodowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz zmiana metodologii jego obliczania;
 • możliwość skorzystania z proponowanych zmian w przepisach dotyczących oświadczeń Zarządu w odniesieniu do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2021, tj. z mocą wsteczną;
 • rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji;
 • dalsze zmiany dot. podatku od przerzuconych dochodów;
 • zmianę przepisów związaną z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., ale od tej zasady przewidziano istotne wyjątki.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany przewidziane w projekcie wraz z adnotacją o dokonanych modyfikacjach w stosunku do pierwotnej treści projektu (zaznaczonych pogrubioną czcionką).

 1. Zmiany w CIT
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych:

o   uchylenie obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych,

o   podniesienie wysokości progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych:

 1. 2.500.000 zł – dla transakcji finansowych,
 2. 500.000 – dla pozostałych transakcji,

– odpowiednio zostaną podwyższone limity i wprowadzone progi w ustawie o PIT,

Przywołane zmiany stosuje się:

 1. w przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.
 2. w przypadku transakcji kontrolowanych i transakcji innych niż transakcje kontrolowane z zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2023 r. lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2022 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2022 r.;
 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym:

o   zwolnienie podatników zobowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego z obowiązków, o których mowa w art. 24ca ustawy CIT, w okresie dwóch lat, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;

o   wprowadzenie zmian w konstrukcji podatku:

 • rozszerzenie katalogu wyłączeń podmiotowych z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, podatników postawionych w stan upadłości / likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnympodatników będących stroną umowy o współdziałanie, instytucje finansowe których podstawowy przedmiot działalności stanowi świadczenie usług faktoringu),
 • modyfikacja wyłączenia podmiotowego dot. grupy spółek (przede wszystkim dopuszczenie udziału pośredniego),
 • podwyższenie z 1% do 2% wskaźnika rentowności, przy zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: (i) opłat z tytułu umowy leasingu, (ii) 20% wartości wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i wpłat na PPK, (iii) wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii w odstępach rocznych, (iv) kwot określonych podatków (v) wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, (vi) wyłączenie wartości podatku akcyzowego),
 • obniżenie wskaźnika wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z 4% do 1,5%,
 • wyłączenie z podstawy opodatkowania wartości odroczonego podatku dochodowego,
 • modyfikacja wyłączenia z podstawy opodatkowania przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT oraz branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika rentowności,
 • wprowadzenie zmian dotychczasowego wskaźnika przychodów na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania z jednoczesnym wprowadzeniem alternatywnej podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika, tj.:
 • podstawa opodatkowania to 1,5% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne (stawka podatku 10%) albo
 • podstawa opodatkowania to 3% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (stawka podatku 10%);
 • zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatników:

o   odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku;

 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC):

o   doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 24a ust. 6c ustawy CIT) w zakresie uwzględniania przychodów i kosztów spółek niebędących osobami prawnymi oraz braku stosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy CIT, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC,

o   wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowanie CFC w przypadku wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych (art. 24a ust. 11 ustawy CIT),

o   (wycofano się ze zdefiniowania dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej),

o   doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f ustawy o CIT),

– analogiczne rozwiązania przewidziane zostały w projekcie w zakresie PIT (art. 30f ustawy PIT);

 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów:

o   zmiana redakcyjna treści art. 24aa poprzez doprecyzowanie, że zakresem podatku od przerzuconych dochodów objęte są koszty zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów jeżeli suma kosztów pasywnych (wskazanych w ust. 3 omawianego przepisu) poniesionych przez spółkę w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, stanowi mniej niż 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika.

o   wskazanie, że za przerzucone dochody uważa się koszty poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ten podmiot powiązany:

 • w stosunku do przychodów pasywnych podlega w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania lub podlega opodatkowaniu według stawki efektywnej niższej niż 14,25% (projekt uzupełnia regulacje dot. ustalenia efektywnej stawki opodatkowania), oraz
 • uzyskuje od podatnika lub spółek powiązanych z podatnikiem przychody pasywne w wysokości co najmniej 50% wszystkich swoich przychodów, oraz
 • co najmniej 10% przychodów pasywnych przekazuje w jakiejkolwiek formie na rzecz innego podmiotu (zaliczając wydatki z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów lub odlicza je od dochodu lub gdy przychody te tworzą zysk do wypłaty (bez względu na termin) w formie dywidendy albo innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych),

o   wskazanie jako podatnika podatku również PGK oraz sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku PGK,

o   odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem podmiotów zagranicznych przenoszących przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania;

– znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 • zmiany w podatku u źródła (WHT)

o   rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT,

o   zmiana terminu składania przez płatnika „otwierającego” oświadczenia Zarządu (WH-OSC) – oświadczenie należy złożyć do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia progu 2 mln zł,

o   rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (usunięcie odesłania do art. 28b ust. 2 ustawy o CIT);

– zmiany będą miały zastosowanie do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r.,

o   wydłużenie ważności oświadczenia Zarządu płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu „pay and refund” do końca roku podatkowego, w którym złożone zostało oświadczenie (zamiast tylko dodatkowych dwóch miesięcy) – zmiana będzie miała zastosowanie do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2021 r.,

 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych:

o   zmianę treści art. 15c ust. 1 poprzez doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych – wyłączeniu ma podlegać nadwyżka kosztów finansowania dłużnego ponad wyższą z dwóch kwot: 3.000.000 zł albo 30% EBITDA

– niniejsza zmiana będzie miała zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu,

o   ograniczenie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego ponoszonych przez spółki oraz spółki niebędące osobami prawnymi uzyskanych od podmiotu powiązanego w części w jakiej zostały przeznaczone na transakcje kapitałowe, poprzez wskazanie, że nie ma ono zastosowania do kosztów finansowania dłużnego udzielonego:

 • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem, w tym również w przypadku nabycia kolejnych udziałów (akcji) w podmiotach, w których podatnik uprzednio nabył część udziałów (akcji) w przypadku, gdy nabycie kolejnych udziałów (akcji) nastąpi w terminie 12 miesięcy począwszy od dnia nabycia pierwszych udziałów (akcji));
 • finansowania w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG

– niniejsza zmiana będzie miała zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od dnia 1 stycznia 2023 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po tym dniu, przy czym projekt przewiduje wyłączenia dla określonych przypadków gdy finansowanie dłużne zostało wypłacone do 31 grudnia 2021 r.;

 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH):

o   rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną,

o   doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania przepisów o PSH dla przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji) jeśli spełniony został warunek w zakresie posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat,

o   przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent-Subsidiary,

o   usunięcie w stosunku do spółki zależnej warunków zakazujących (i) posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, (ii) posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz (iii) korzystania ze zwolnień, dot. prowadzenia działalności w SSE lub PSI,

o   wprowadzenie całkowitego zwolnienia z opodatkowania dywidend (zamiast dotychczasowego zwolnienia 95%), przy jednoczesnej zmianie w zakresie ograniczenia stosowania zwolnienia PSH do 3 lat podatkowych poprzedzających rok wypłaty dywidendy;

– znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:

o   zmiana sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą),

o   przesunięcie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (tj. zawiadomienie składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem),

o   doprecyzowanie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (tj. zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),

o   określenie terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w całości do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółeko wybranym sposobie informuje się w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem),

o   wskazanie terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto;

 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

o   doprecyzowanie i uproszczeniu zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenie – dostosowanie przepisów CIT do rozwiązań wprowadzonych w PIT;

 • zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków:

o   uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT,

o   doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości (analogicznie w art. 30g w ust. 15 i 16 ustawy PIT).

 1. Zmiany w Ordynacji Podatkowej
 • doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji ORD-U – obowiązek sporządzenia informacji ORD-U nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT, z wyjątkiem podmiotów dokonujących transakcji kontrolowanych z tzw. rajami podatkowymi;

III.    Zmiany w zakresie VAT

 • wydłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.;
 • utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie 23% i 8% (w 2023 r.);
 1. Pozostałe proponowane zmiany
 • uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, tj. uchylenie przepisów art. 2 pkt 31 lit. a) tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r. (tzw. „Polskiego Ładu”);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK – dodanie przepisu art. 69b w ustawie z 29 października 2021 r. (tzw. „Polskim Ładzie”) wskazującego, że nowe zasady dot. rozliczenia strat w spółkach tworzących PGK wprowadzone „Polskim Ładem” mają zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r. – do strat powstałych przed 1 stycznia 2022 r. stosować się będzie przepisy dotychczasowe;
 • uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi”;
 • zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji – zmiana dotyczy obowiązku udostępniania wzorów deklaracji na podstawie przepisów CIT, PIT, ustawy o ryczałcie oraz Ordynacji podatkowej – poprzez ograniczenie obowiązku do przekazywania wizualizacji deklaracji przez Ministra Finansów, która jest udostępniania przez Ministra Cyfryzacji w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów Elektronicznych;
 • zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek (wprowadzone na podstawie ustawy z 9 czerwca 2022 r., tzw. „Polski Ład 2.0”);

Zgodnie z projektem, znowelizowane przepisy mają co do zasady wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Niektóre przepisy, jak wskazano powyżej, wejdą w życie z mocą wsteczną.

Informacje pozyskane od firmy Doradztwo Podatkowe WTS&Saja