SLIM VAT 3

W konsultacjach jest  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych zmian należą m.in.:

  • podwyższenie do 2 000 000 euro limitu wartości sprzedaży dla ustalenia statusu tzw. małego podatnika VAT;
  • stosowanie kursu wymiany walut z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygujących – w określonych przypadkach;
  • możliwość indywidualnego ustalania przez organy podatkowe sankcji VAT w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności po stronie podatnika – Projekt wprowadza wartości maksymalne sankcji do 15%, 20% i 30%;
  • doprecyzowanie okresu, za który podatnik wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy otrzymuje dokumenty potwierdzające tę transakcję po upływie ustawowych 3 miesięcy;
  • konsolidacja organu wydającego wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA) oraz wiążące informacje taryfowe (WIT) – będzie to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
  • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dla odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu;
  • brak obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej dokumentującej zaliczkę otrzymaną w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła dostawa lub świadczenie usług dotycząca tej zaliczki.

Proponowany termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów to 1 stycznia 2023 r.

Informacje za WST&Saja