Automatyzacja obsługi akcyzowych deklaracji podatkowych

Zmiany w przepisach dotyczących akcyzy zawarte w ustawie zaktualizowanej w kwietniu obejmują m.in. automatyzację obsługi akcyzowych deklaracji podatkowych i ewidencji podatkowych związanych z akcyzą.

Od 1 lipca 2021 r. deklaracje, a od 1 stycznia 2022 r. ewidencje dotyczące akcyzy mają mieć format wyłącznie elektroniczny. W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji akcyzowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Nowelizacja wprowadzi obligatoryjną elektronizację akcyzowych ewidencji oraz deklaracji podatkowych.

Wprowadzony zostanie również nowy rodzaj deklaracji akcyzowych. Począwszy od 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wykorzystują wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy, jak również wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy, będą obowiązani składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego specjalne deklaracje podatkowe. Jest to nowy obowiązek, którego nie było dotychczas.

Nowelizacja przewiduje także zmiany dotyczące instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych. Obecnie nie mają one terminu ważności, po 1 maja 2021 r. mają być one ważne przez 5 lat od daty ich wydania. Organ podatkowy na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, złożony nie później niż na trzy miesiące przed upływem okresu jej ważności, będzie mógł w drodze decyzji przedłużyć okres ważności WIA na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

Wprowadzone zostaną także zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej, zmiany dotyczące zasad opodatkowania akcyzą samochodów, w tym mające na celu usunięcie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania samochodów sprowadzanych z krajów UE jako osobowe i rejestrowanych jako ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy, czy zmiany mające na celu uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym oraz paliwami opałowymi i żeglugowymi.

Informacja za KPMG.